Médiakutató

Lábjegyzetek

Vörös Kati: Judapesti Buleváron

1 E tanulmány a ”Judapest” Satirized: Visual Images of Jews in Satirical Magazines in Fin-de-Sičcle Budapest címen megjelent tanulmány átdolgozott változata (Vörös 2000) – a szerk.
2 Lueger osztrák keresztényszocialista és antiszemita politikus, 1897 és 1910 között Bécs polgármestere volt.
3 1882-ben a Bolond Istókban például megjelent egy térkép, amely Budapestet Új Jeruzsálemként ábrázolta. A térkép a Lánchídat Alliancz hídként, a Városligetet getsemáni kertként, a Lipótvárost pedig Kóbi városként jelöli. Lásd Bolond Istók, 1882. augusztus 6., 6–7. o.
4 Hanák Péter úttörő tanulmánya (Hanák 1988) volt az első, amely nemcsak felhívta a figyelmet a karikatúrák mint történeti források jelentőségére, hanem elemzésüket elméleti keretbe is helyezte. Tanulmánya a 19. századi irodalom és az élclapok alapján a magyar önképet, a másokról alkotott képet, azoknak tartalmát, kapcsolatát és jelentőségét tárgyalja.
5 Az idegen nyelvű idézeteket a szerző fordításában közöljük – a szerk.
6 A magyar élclapok esetében az illusztrátoroknak alig volt kreatív szabadságuk, mivel a szerkesztők és szerzők elképzelései szerint – akik a képet sokszor részletesen leírták – kellett a karikatúrákat megalkotniuk.
7 A magyar zsidóság történetéhez lásd Gonda (1992) és Katzburg (1999).
8 A magyar polgárosodás folyamatáról és ellentmondásairól lásd például Gerő (1993).
9 A kötelező polgári házasság 1894-es törvénybe iktatását a kiegyezés óta tartó és gyakran a zsidók és keresztények közötti házasságra kihegyezett éles viták előzték meg. Az élclapokban az 1860-as évek vége óta gyakoriak voltak a zsidók és keresztények közötti házasságnak a magyar erkölcsökre és értékekre gyakorolt káros és pusztító hatását demonstráló karikatúrák.
10 Az élclapok történetéhez lásd Buzinkay (1983) és Dersi (1973).
11 Az élclapi újságírók és különösen Ágai zsidóságáról és annak munkásságára gyakorolt hatásáról lásd Buzinkay (1994) és Komlós (1997a).
12 A tárgyalt viccek és karikatúrák nem egyediek, hanem a fő típusok és ábrázolási tendenciák illusztratív példái. A tanulmány alapját a tíz legfontosabb élclap zsidóképét 1867 és 1900 között elemző M.A. dolgozat (Vörös 1998) kutatása képezi.
13 A század végén megjelenő neokonzervativizmusról lásd Szabó (1989b).
14 A korszak általános történetéhez lásd Kovács & Katus (1987) és Hanák & Mucsi (1988). Az antiszemitizmus történetéhez lásd Kubinszky (1976) és Katz (2001).
15 A korszak magyar önképről és a másokról alkotott képről lásd még Buzinkay (1988), Komlós (1997b), Nagy (1995) és Polyák (2002).
16 A német Bürger és újabban a zsidó polgár – mint kulturális és gazdasági rivális – szolgált a magyar dzsentri ellentétpárjául. A „zsidó” és a „német” megjelenítése összetettebb és színesebb volt a többi nemzetiségénél, mivel nemcsak etnikai típusokként jelentek meg, hanem foglalkozásuk és társadalmi pozíciójuk szerint differenciált alakokként is (vö. Hanák 1988: 83).
17 Az élclapok hierarchiájában a „cigány” foglalta el a legalsó pozíciót. A cigányokat ritkábban ábrázolták, vagy vidéki környezetben, vagy városi zenészeként. A „cigány” civilizálatlan, szegény, piszkos, ravasz és lusta és sajátos beszéde alig érthető (vö. Polyák 2002). Tulajdonságai és vizuális megjelenítése sok tekintetben hasonló a szegény vidéki zsidóéhoz.
18 Nem szabad elfelejteni, hogy a homogenitásra törekvő modern magyar állam területén (Horvátország és Szlavónia nélkül) a magyarok aránya 1880-ban csupán 46,6 százalékos volt, ami részben az asszimiláció és részben a nemzetiségi lakosság nagyobb arányú kivándorlása következtében 1910-re 54,5 százalékosra emelkedett.
19 A tiszaeszlári per, amely másfél évig tartotta lázban az országot, a rituális gyilkossággal vádolt zsidók felmentésével végződött. Az oroszországi zsidóüldözések miatti tömeges bevándorlástól való alaptalan félelmek kapcsán az 1880-as évek elején felerősödött az antiszemitizmus, és a „zsidókérdés” gyakori témája lett a parlamenti vitáknak és a sajtónak. Az 1882–83-ban végletekig felkorbácsolt hangulat többször torkollott zsidóellenes utcai zavargásokba. Istóczy a korszak emblematikus antiszemita politikusa, az Országos Antiszemita Párt alapítója és vezére volt.
20 Fontos hangsúlyozni, hogy a zsidóságot felekezetnek, és nem nemzetiségnek vagy etnikai csoportnak tekintették a Kiegyezés után, így minden statisztikai adat a zsidó vallású népességre vonatkozik. A magyar zsidóság száma az 1857-es 407800-ról 1910-re 911227-re emelkedett. A nyelvi magyarosodás is hasonló nagyarányú növekedést mutat, 1880-ban a zsidók 56 százaléka, míg 1910-ben már 77 százaléka vallotta magyar ajkúnak magát (Zeke 1990a: 187). A korszak asszimilációs nyereségéhez a szlovákok és a németek is nagyban hozzájárultak.
21 Borsszem Jankó, 1882. szeptember 10., 1. o.
22 Természetesen a tradicionális zsidó figurája is rendszeresen szerepel az élclapokban az egész korszak folyamán, a legtöbbször zsidó viccek illusztrációjaként, vagy mint „lengyel” és „orosz” zsidó bevándorló, amint tömegekben megszállja az országot.
23 Üstökös, 1876. augusztus 12., 393. o.
24 A „zsidós” beszéd szerves része volt a „zsidó” élclapi karakterének, amely nemcsak az idegen akcentust és az éneklő hanghordozást jelentette, hanem egy sajátos zsidó diskurzust is. Az irodalmi anekdotákban a szereplők jelleméhez hagyományosan hozzátartozott sajátos beszédük, amely származásukra utalt. Az élclapok jidlizését Ágai Adolf honosította meg Spitzig Iczig alakján keresztül, amely először a Bolond Miskában jelent meg 1865-ben. A sajátos beszédmód a „zsidó” alakok – legyenek bár a legasszimiláltabbak – állandó attribútumává vált nemcsak a korszak végéig, hanem még a 20. században is. A nyelvi karikírozás a nemzetiségek esetében is jelen volt, ha nem is ennyire konzekvensen és hangsúlyosan. A jidlizés ugyanakkor általános európai tendencia is volt az élclapokban Németországtól Angliáig. A sajátos nyelvnek több funkciója is volt. Komikus volt és megkönnyítette a figura azonosítását, másrészt megerősítette a „zsidó” kulturális és etnikai idegenségének képzetét. A „zsidó nyelv”-ről részletesebben lásd Gilman (1991: 10–38.) és Hanák (1988: 87–97).
25 Herkó Páter, 1894. október 7., 1. o.
26 Herkó Páter 1894 július 29, 1. o.
27 A „zsidó” modern európai konstrukciójáról lásd például Fuchs (1921), Kleeblatt (1987), Gilman (1991), Cheyette (1993), Felsenstein (1995) és Nochlin & Garb (1995).
28 A projekciónak és a transzferenciának az antiszemita előítéletek működésében való funkcióiról lásd Loewenstein (1999).
29 A saját csoport és a más csoportok közötti határvonal meghúzása és a különbségek megfogalmazása alapvető és elengedhetetlen része a csoportöntudat kialakításának. A közeli és sokban hasonló csoportok és egyének sokszor hevesebb reakciót váltanak ki, mint az egyértelműen idegenek és távoliak. Ez az, amit Freud a kis különbségek nárcizmusának nevez (Freud 1962: 61). Lásd még Sahlins (1989: 267–277).
30 Maga az élclap műfaja is német mintákat követett, mint például a berlini Kladderadatsch és a Fliegende Blätter.
31 A zsidók aránya Budapesten az 1869-es 16,6 százalékról 1910-re 24 százalékra emelkedett. A budapesti zsidóság a magyar zsidóság 8,3 százalékát alkotta 1869-ben; ez az arány 1900-ra 20,4 százalékra emelkedett (Zeke 1990b: 162–183).
32 Az arc mellett a „zsidó” testtartása is jellemének kifejezője volt. A mindig hajlott hát az alattomosságot és állandó védekezést hivatott kifejezni.
33 A „zsidó láb” jelentőségéről lásd Gilman (1991: 38–60).
34 A „zsidó orr” meghatározó jelentőségéről és szimbolikájáról lásd Gilman (1991: 169–193) és Bein (1990: 243–247). A „zsidó orr” irodalmához lásd Nochlin (1995: 308) és Bein (1990: 614).
35 Lásd például Ludas Matyi 1868. május 3., 1. o.
36 Komlós egy 1921-ben írt, kiábrándultságról és konok elhatározásról tanúskodó esszéjében egy új magyar zsidó identitás szükségességét vázolja fel. Elárulja: korábban ő is azt vallotta, hogy vallása zsidó és nemzetisége magyar, de rá kellett döbbennie, hogy tévedés és hazugság volt mindez, mivel ő zsidó is és magyar is, és e szerint kell élnie (Komlós 1997c: 11).
37 Borsszem Jankó, 1894 december 2., 9. o. A vicc kísértetiesen idézi fel Moses Hess 1862-es a németekre vonatkozó megjegyzését: „Kevésbé gyűlölik a zsidók sajátságos vallását, mint sajátságos orrukat” (Laqueur 1998: 49).
38 Borsszem Jankó, 1895. március 11., 8. o.
39 Lásd például Mátyás Diák, 1898. november 6., 5. o.
40 A Bolond Istók egyik karikatúráján például magyar nemes ifjak udvarolják körbe a láthatóan „zsidó arcú”, kissé kerekded bálozó kisasszonyokat. Lásd Bolond Istók, 1879. február 16., 5. o.
41 A szépséges, csábító, de veszélyes és pusztító „zsidó nő” (Jewess) toposzáról lásd Gilman (1995).
42 A polgári házasság hosszú évtizedek alatt meg-megújuló intenzitású vitái kapcsán az élclapok sokszor negatív utópiaként jelenítették meg a zsidó férfi és keresztény nő erkölcsi pusztulásba és anyagi sivárságba vezető házasságát. Csak ritkán tűnt fel a beteljesítetlen szerelem melodramatikus képe, amint a szerelmesek öregkorukra lehetnek egymáséi.
43 Borsszem Jankó, 1882. január 14., 19. o.
44 Lásd például Herkó Páter, 1895. május 5., 1. o.
45 Lásd például Herkó Páter, 1895. április 21., 8–9. o.
46 Ágait például kutyaként és disznókent is ábrázolták, ahogy a kormány koncát eszi, illetve Andrássy eteti (Vörös 1998: 64).
47 A karikatúrákon az evolúció képzete mint a „zsidó” fokozatos társadalmi felemelkedése jelent meg.
48 Füstölő, 1882. március 1., 40. o. A vicc illusztrációja nem próbálja a zsidó gyereket majomszerűen, „darwini” fülekkel ábrázolni. A képen a szokásos „zsidó” alakot csúnyasága köti össze a majommal.
49 Tisza a Szabadelvű Párt vezére és 1875 és 1890 között az ország miniszterelnöke volt.
50 A Herkó Páter elkezdte támogatni az 1895-ben alapított Katolikus Néppártot, de az élclap hangneme az antiszemitizmust is integráló pártnak is sok volt.
51 Herkó Páter, 1896. május 31., 1. o.
52 A „faj” fogalma az 1880-as és 1890-es években nem volt egyértelmű, mivel az eredeti kulturális és történeti alapon népcsoportot, nemzetiséget jelentő (gyakran a népfaj kifejezést használó) jelentés mellett megjelent a modern fajelméleti alapú, biológiai és antropológiai meghatározottságú jelentés is. E tanulmány a faj modern fogalmának képi leképezését tárgyalja.