Médiakutató

Lábjegyzetek

Bayer Judit, dr.: Személyiségijog-sértések kontra szólásszabadság a neten: eltávolítás vagy válaszadás?

1 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic commerce) OJ L178
2 Az elnevezést a következő szavak kezdőbetűi ihlették: report, remove, respond, replace, azaz értesítés, eltávolítás, válasz, visszahelyezés.
3 Polgári Perrendtartás, 156. § (3): (3) „Az ideiglenes intézkedés tárgyában a bíróság soron kívül határoz.”
4 Alkotmány, 8. § (2)„A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
5 Godfrey v Demon Internet Ltd, QBD, [1999] 4 All ER 342, [2000] 3 WLR 1020; [2001] QB 201
6 Observer and Guardian v UK, judgment of 16 Dec 1992, 16 EHRR 219
7 http://www.ortt.hu/tanulmanyok/koncepcio_20020619.doc
8 Az internet szabályozásának hazai előzményeiről lásd még Polyák Gábor „Megjegyzések a digitális kor médiapolitikájához” című írását a Médiakutató 2002 őszi számában – a szerk.
9 Az értesítési-eltávolítási eljárásnak ugyancsak hasznos szerepe lehet az olyan, nyilvánvalóan bűncselekményt megvalósító közzétételek eltávolításában, amilyen például a gyermekpornográfia.
10 30/1992. (V. 26.) AB határozat.
11 Ptk. 78-79. §§: 79. § (1) Ha valakiről napilap, folyóirat (időszaki lap), rádió, televízió vagy filmhíradó valótlan tényt közöl vagy híresztel, illetőleg való tényeket hamis színben tüntet fel – a törvényben biztosított egyéb igényeken kívül – követelheti olyan közlemény közzétételét, amelyből kitűnik, hogy a közlemény mely tényállítása valótlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, illetőleg melyek a való tények (helyreigazítás).
12 Az Amerikai Társaság a Szabadságjogokért (ACLU) karolta fel azoknak az alpereseknek az ügyét, akik név nélkül tettek egy csevegőszobában vagy hasonló helyen kritikus megjegyzéseket egy vállalatra, amely azután személyazonosságuk felfedését kérte a szolgáltatótól. Az alperes az anonimitás megőrzése érdekében John Doe álnéven szerepel, amíg pervesztességét a bíróság ki nem mondja, hogy elkerülhető legyen az ok nélkül elszenvedett joghátrány.
13 1986. évi II. tv., 20. § f): „időszaki lap: az a napilap, folyóirat és egyéb lap, valamint ezek melléklete, amely egy naptári évben legalább egyszer megjelenik, azonos címmel és tárgykörrel kerül kiadásra, évfolyamszámmal, sorszámmal, keltezéssel van ellátva, és akár eredeti szerzői alkotásként, akár átvett fordításként az újságírói, az írói vagy a tudományos műfaj körébe tartozó írásművet (hírt, tudósítást, cikket, riportot, tanulmányt, verset, elbeszélést stb.), fényképet, grafikát, karikatúrát vagy rejtvényt közöl.”
14 Draft Recommendation on the Right of Reply in the new media environment, MM-PUBLIC(2003)004
15 Bővebben lásd Bayer (2003).
16 Declaration on freedom of communication on the Internet (Strasbourg, 28.05.2003) www.coe.int
17 A blogot ugyan magánszemély üzemelteti, de „gyakran frissített és szerkesztett, a közérdeklődésre számot tartható információt” tartalmazhat, tehát beletartozik az Európa Tanács ajánlása által meghatározott helyreigazításra kötelezettek körébe.
18 ALA v. USA, http://www.paed.uscourts.gov/documents/opinions/02D0415P.HTM
19 Spiegel Online – 19. Juni 2003, 16:03, URL: http://www.spiegel.de/netzwelt/politik/ 0,1518,253356,00.html Gegendarstellungsrecht online: Widerspruch fest eingebaut? Von Frank Patalong
20 Declan McCullagh: „European 'news rights' are all wrong” http://comment.zdnet.co.uk/story/ 0,,t479-s2136181,00.html; eredeti cikk: http://rss.com.com/2010-1071_3-1017333.html?type= pt&part=rss&tag=feed&subj=news
21 http://www.coe.int/T/E/human%5Frights/media/7_Links/Right_of_reply_hearing.asp#TopO fPage
22 „Psychologically, electronic interaction combines a sort of deceptive distance … with a kind of equally deceptive intimacy. Lilian Edwards: Law and the Internet – Regulating Cyberspace” Defamation and the Internet: Name Calling in Cyberspace www.law.ed.ac.uk/it&law/c10_main.htm
23 Lásd Bayer (2001).
24 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, 3. §.