Médiakutató 2004 nyár

Új média

L. László JánosVég Olga:

Sms- technológia a közigazgatás és a köz szolgálatában

Az írásból kiderül: a mobiltelefonnal rendelkezők száma többszörösen meghaladja azokét, akik rendszeresen interneteznek. A döntéshozók és a fejlesztők mégis jóval kisebb figyelmet szentelnek arra, hogy e szinte mindenki zsebében ott lapuló készülékkel minél több ügyes-bajos dolgunkat el tudjuk intézni. A tanulmányban elemzett hazai és külföldi mobilkormányzati szolgáltatások bizonyítják, hogy az innovatív gondolkodás képes olyan megoldásokkal előállni, amelyek megkönnyíthetik hétköznapjainkat – legyen szó a parkolási díj fizetéséről, gépjárművásárlásnál az eladó autó azonosításáról, az egyetemi felvételi eredményekről vagy a gyerek iskolai előmeneteléről való tájékozódásról – mobiltelefonon keresztül. A tanulmány szerzői úgy látják: a jó példák széles körű megismertetése arra sarkallhatja az önkormányzatokat, hogy egyre nagyobb számban tegyék lehetővé a polgároknak kérdéseik, észrevételeik sms-ben való közlését, miközben azt is biztosíthatják, hogy mind több ügyet lehessen sorban állás nélkül, (mobil)telefonon elintézni.

1. Bevezetés

1.1. Mobiltelefon-ellátottság Magyarországon

Magyarországon ma 100 lakosból – a csecsemőket is beleértve – 80-ra jut mobiltelefon, 1 és a tendencia továbbra is növekvő. Vagyis rendelkezésünkre áll egy eszköz, amelyet a felnőtt népesség döntő hányada magánál hord, és alapfunkcióit jó felhasználói szinten képes kezelni. A készüléket ugyanakkor a magánbeszélgetéseken és a magánüzenetek küldésén kívül alig használjuk másra. 2

Az alábbi táblázat a 2003-as év mobilkommunikációra vonatkozó adatait tartalmazza, különböző szociológiai változók szerint. Ekkor még a mainál összességében mintegy tíz százalékkal volt alacsonyabb a mobiltelefonok elterjedtsége Magyarországon, az eloszlás azonban jelentősen nem változott.

A háztartások mobiltelefonnal való ellátottsága a háztartások jellemzői szerint, 2003

  N Van mobiltelefon
(%)
Nincs mobiltelefon
(%)
Összesen
Átlagosan 5274 69 31 100
Földrajzi régiók szerint
Közép-Magyarország 1447 72 28 100
Közép-Dunántúl 459 73 27 100
Nyugat-Dunántúl 492 74 26 100
Dél-Dunántúl 486 66 34 100
Észak-Magyarország 744 59 41 100
Észak-Alföld 799 66 34 100
Dél-Alföld 846 69 31 100
Település típusa szerint
község 1768 63 37 100
város 1527 70 30 100
megyeszékhely 927 74 26 100
Budapest 1051 71 29 100
A háztartás mérete szerint
egyfős 1382 36 64 100
kétfős 1518 60 40 100
háromfős 1043 92 8 100
négyfős 814 95 5 100
5+ fős 517 93 7 100
A háztartás egy főre jutó jövedelme szerint
alsó ötöd 849 72 28 100
2. ötöd 915 60 40 100
3. ötöd 726 47 53 100
4. ötöd 923 59 41 100
felső ötöd 848 79 21 100

Forrás: TÁRKI, 2003.

A mobiltelefonok elterjedtségéhez képest meghökkentő, hogy sem a hosszú távra szóló Magyar Információs Társadalom Stratégiában (MITS), sem ennek közigazgatási-önkormányzati részstratégiáiban nem szánnak szerepet ennek az eszköznek. 3 Ugyanakkor az internet alapú e-ügyintézésről bőven esik szó a távlati kormányzati elképzelésekben.

Tanulmányunkban arra vállalkozunk, hogy megvizsgáljunk néhány Magyarországon, illetve külföldön működő mobilkormányzati szolgáltatást, s ezek sikereit és kudarcait elemezve kíséreljünk meg választ adni arra a kérdésre, vajon mi lehet az oka e különös és méltatlan mellőzöttségnek.

1.2. Az sms-technológia elterjedésének akadályai

1.2.1. Az emberi tényező

Az ügyfélközpontú közigazgatásra való áttérés elvi szinten prioritásnak számít, a megvalósítás azonban számos akadályba ütközik. Az anyagi és a technikai, technológiai nehézségeken túl a legfőbb akadályt az évszázados rossz struktúrákat és hagyományokat máig őrző, elavult közigazgatási rendszerben szocializálódott köztisztviselői kar jelenti, amely a rendszerváltás után másfél évtizeddel sem mondható felkészültnek egy ilyenfajta váltásra, új szemléletmód átvételére. Mindez megnehezíti, hogy a közigazgatás különböző szintjeinek szereplői olyan beruházásokról döntsenek – sőt, komolyabb változtatást igénylő lépésekre szánják el magukat –, amelyeknek gyümölcse „kizárólag” a korábbinál elégedettebb ügyfél. Az ügyfélbarát közigazgatás megvalósításának ugyanis alapfeltétele, hogy mindenekelőtt a közigazgatás ügyfelekkel kapcsolatba kerülő szereplői váljanak „barátságossá”.

Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások pedig éppen a sok bizonytalansági elemet magában hordozó emberi tényező befolyását csökkentik. A mobiltechnológia akár az „ügyfélbarátságosság” fokmérője is lehet, hiszen bizonyos fejlesztések lehetővé teszik a lakosság részéről az azonnali visszajelzést az önkormányzati ügyfélkezelés minőségéről.

Az alternatív ügyfélkezelést állandó pozitív visszacsatolás jellemzi: az ügyfelek csak akkor állnak át a hagyományos metódusokról valami újra, ha az valóban működik, ha az számukra tényleg hasznos. A munkahelyeken ingyenesen elérhető, illetve fix díjért akár otthonról is korlátlanul használható internetes megoldásokkal szemben különösen igaz ez az sms-technológiára, amelyért – ha nem is túl nagy összeget, de mindenképpen – fizetni kell. Az sms-technológia ezért biztos garanciája annak, hogy az erre épülő közigazgatási megoldások valódi szolgáltatások. Itt végleg megfordul a logika. Nincs kiszolgáltatva az ügyfél, hiszen csak akkor használja e szolgáltatásokat, ha abból tényleges előnye származik.

1.2.2. Szabályozatlan ügykezelés

Az e-közigazgatás megteremtésének elengedhetetlen alapfeltétele a tipizálás:

„A tapasztalatok az mutatják, hogy az elektronikus kormányzati fejlesztések sikere sokkal inkább a közigazgatási működés átalakításától, mint a szoftverek és hardver-eszközök fejlettségétől függ. Ezért az e-kormányzati stratégiának a kevésbé látványos, de nélkülözhetetlen közigazgatási működési folyamatok korszerűsítését kell elsődlegesen segítenie.” 4

Ma nincsenek például egyértelmű szabályai annak, hogy egy ügyiratnak milyen stádiumokon kell végighaladnia, nincsenek dokumentálva az ügykezelés fázisai. A közigazgatás korszerűsítési programja e téren alapvető változásokat hozhat, ami kihatással lehet az sms-technológia alkalmazási gyakoriságára is.

1.2.3. A technológia korlátai és előnyei

Az sms-technológia sajátosságaiból fakadóan csak rövid üzenetek küldésére alkalmas. Ezért meg kell találni azokat az alkalmazási lehetőségeket, amelyekkel nem túl hosszú, hasznos információk juttathatók el nagy számban a lakossághoz (például hol tart egy ügy intézése, milyen dokumentumokra van szükség stb.), illetve fordítva, amelyekkel a lakosság üzenhet a hivatalnak („üzenjen a polgármesternek!”, „jelentse be problémáit sms-ben!”, véleménykérő szavazás). Tipikusan alkalmas a technológia például ügyintézési időpont kérésére. Mivel ez a közszolgáltatók részéről valóban innovatív gondolkodást igényel, így egyelőre csak elvétve akadnak alkalmazható példák.

1.2.4. Adatbiztonság

Az sms-ben történő adatforgalom ma Magyarországon nem biztonságos. Az sms a GSM-szolgáltatók szóhasználatában úgynevezett aszinkron szolgáltatás, vagyis az üzenet küldése és fogadása között idő telik el, akár órák vagy napok is, mialatt az üzenet a szolgáltató központjában pihen. A központban pedig az üzenet – elvileg – hozzáférhetővé válik.

Ugyanakkor nem ez az egyetlen biztonsági kifogás. A biztonságos adatforgalom két alapvető ismérve a bizalmasság és a letagadhatatlanság, vagyis hogy harmadik személy ne férhessen hozzá az üzenethez, és az üzenet küldője és feladója is egyértelmű legyen. Fontos, hogy mindez harmadik szereplő előtt is bizonyítható legyen.

Ez a kérdéskör nem különíthető el az elektronikus aláírás problémájától. Ennek ma már mind a hardver-, mind a szoftverigénye megoldott, illetve könnyedén elérhető. A mobiltelefonos adatforgalomnál azonban alapvetően megoldandó feladat, hogy bármiféle periférikus eszköz csatlakoztatása nélkül azonosítható, bizalmas és letagadhatatlan üzeneteket lehessen küldeni. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, megszűnik a mobiltelefon magas szintű elterjedtségéből származó előnyök sora.

A bizalmasságot és a letagadhatatlanságot a gyakorlatban az üzenet megerősítésével lehet elérni. Vagyis amikor az üzenet küldője az adott telefonszámra továbbítja a kívánt információt, onnan válaszüzenet érkezik a következő szöveggel: „Az ön üzenete a következő volt: (...) Megerősíti?” Erre a telefontulajdonos az igen vagy a nem billentyű megnyomásával válaszol. Ezt a megoldást egyébként Finnországban már széles körben alkalmazzák, Magyarországon egyelőre egyetlen cég sem mutatott hajlandóságot ennek megvásárlására és üzemeltetésére.

Magyarországon is létezik már azonban cég, amely rendelkezik azzal a szoftverrel, amelynek segítségével a mobiltelefonos sms-üzenetek megfelelnek a fenti biztonsági követelményeknek.

2. Sms a közigazgatásban

Az alábbiakban néhány olyan, sms-technológián alapuló, közhasznú, illetve közszolgálati megoldást gyűjtöttünk össze, amelyek sikernek örvendenek a felhasználók körében, és példaértékűek lehetnek a közigazgatás és a közszolgáltatók számára. A működő modellek ismerete az első lépés afelé, hogy ezek, a lakosság mindennapi életét, eligazodását, ügyintézését segítő technológiák elterjedjenek.

Tanulmányunk az sms-szolgáltatásokat nyújtó cégekkel, szervezetekkel készített interjúkon alapszik.

2.1. Interaktív önkormányzat: Pestimre-Pestszentlőrinc

Az önkormányzat és a lakosság közti kapcsolattartás hatékony formáját valósították meg Budapest egyik kerületében, Pestimre-Pestszentlőrincen. A városrészben élők által küldött sms-ek egy számítógépes monitoron jelennek meg az ügyfélszolgálaton, ahol vagy azonnal megválaszolják őket, vagy továbbküldik az illetékes osztályokhoz.

2.1.1. A szolgáltatás leírása

„Küldjön sms-t a polgármesternek!” Ez a felszólítás, valamint egy mobiltelefonszám jelenik meg az önkormányzati újság minden számában. A lakosság ennek segítségével közvetlenül kapcsolatba léphet az önkormányzattal, elintézhet bizonyos ügyeket, kérdéseket intézhet a hivatalhoz, panaszt és javaslatokat tehet, valamint megoszthatja tapasztalatait az illetékesekkel. Az ügyfélszolgálat 24 órán belül válaszol a megkeresésekre, illetve ha az ügy bonyolultabb, a terminálnál dolgozó munkatárs közbenjárásával eljut a kérés az illetékes ügyosztályra vagy hivatalba. A számítógépes rendszer, amelyet a Westel/T-Mobile dolgozott ki, nyilvántartja a megkeresések tartalmát és időpontját, valamint az adott választ is.

2.1.2. A szolgáltatás költségei

A szolgáltatás a lakosságnak kevesebbe kerül, mint egy normális, Westel/T-Mobile-hálózaton belüli sms.

2.1.3. A szolgáltatás fogadtatása

Az sms-ügyfélszolgálat egy időben indult az üzenetrögzítős ügyfélszolgálattal, azonban sokkal népszerűbbnek bizonyult. Az ügyfélszolgálat havi átlagos sms-forgalma 1500 üzenet.

2.1.4. A szolgáltatás előnyei

Az egyszerű kapcsolattartás segítségével javul a hivatal lakossági megítélése, hiszen az apparátus gyorsabban tud reagálni az eseményekre, a napi problémák elintézésének ideje lerövidül. Segítségével az önkormányzati cégekkel való kapcsolattartás is felgyorsul. Ugyanakkor a lakosság egyre aktívabbá válik, és joggal érezheti úgy, hogy választott képviselői és a hivatal szívén viselik a sorsát, és figyelnek a jelzéseire. Az új kommunikációs lehetőség nemcsak a demokráciatudatot, de a politikai kultúrát is javíthatja.

2.2. Sms-riadólánc a képviselőknek

Ez a szolgáltatás Budapest Pestimre-Pestszentlőrinc és Óbuda-Békásmegyer kerületeiben már évek óta működik.

2.2.1. A szolgáltatás leírása

A rendszer célja a polgármesteri hivatal és a képviselőtestület közötti kapcsolattartás. A képviselőket kör-sms-ben értesítik az aktuális ülésekről, gyűlésekről, teendőkről, küszöbön álló önkormányzati eseményekről.

2.2.2. A szolgáltatás költségei

Normális sms-tarifa.

2.2.3. A szolgáltatás fogadtatása

A szolgáltatás nagyon kedvező fogadtatásnak örvend mind a hivatal, mind a képviselők részéről. A szolgáltatás az sms-technológia egyik legkézenfekvőbb alkalmazása, a közigazgatás szereplői között mégsem terjedt még el.

2.2.4. A szolgáltatás előnyei

A rendszer lényegesen hatékonyabbá, gyorsabbá és közvetlenebbé teszi a polgármesteri hivatal és a képviselőtestület közötti kapcsolattartást. Ez a hivatal és a képviselők számára egyaránt könnyebbséget jelent.

2.3. A hajdúszoboszlói kísérlet

A legátfogóbb sms-re épülő közigazgatási kísérlet Hajdúszoboszlón zajlik az egyetemi kutató, a piaci és az önkormányzati szektor összefogásával. A város meglehetően sokat tett már ezt megelőzően az internetalapú ügyintézés megteremtéséért.

Hajdúszoboszló önkormányzata jó ideje dolgozik azon, hogy a lakossággal sms-ben is tarthassa a kapcsolatot. A városvezetés abból indult ki, hogy míg a lakossági internethozzáférés jó esetben is csak 15–20 százalékos, a népesség legalább 70 százaléka rendelkezik mobiltelefonnal. A kiépülőben levő szolgáltatás a hivatal és az ügyfél részéről egyaránt előre megtervezett, programozott típusformátumokkal működik: kódolt kérdésekre automatikus válaszüzeneteket küld.

2.3.1. A szolgáltatás leírása

Hajdúszoboszló önkormányzata 2003 szeptemberében kezdte el a lehetséges felhasználók regisztrálását. A városi médián keresztül felhívást intéztek a lakossághoz, hogy „igen” vagy „nem” üzenet elküldésével közöljék: használnák-e a mobiltelefonjukat hivatali ügyintézésre. Az ott élők egyelőre nem regisztráltak tömegesen. A próbaként elküldött regisztrációs sms-ünkre azonban azonnal megérkezett a válasz: „Üzenetét köszöni a polgármesteri hivatal. Fogadóidőnk: (...). Hivatali információ: (telefonszám).”

A rendszerfejlesztés igazgatásszakmai hátterét a hajdúszoboszlói hivatal szakértői adják. Az infrastruktúrát, az alkalmazások programozását, a rendszerfelügyeletet, a hétórás élőhangos ügyfélszolgálatot, a statisztikák elkészítését, valamint a lakossághoz a válasz-, illetve a tömeges üzenetek küldését a Digitania Rt. biztosítja.

2.3.2. A szolgáltatás költségei

Hajdúszoboszló Önkormányzata a rendszer kiépítésére eddig egymillió forintot költött. Lakossági oldalról a szolgáltatás emelt díjas (64 forint + áfa). Ennek bevételéből üzenetenként – a mobilszolgáltatókat illető közel 50 százalékot, plusz az automatikus válaszüzenet költségét levonva – körülbelül tíz forint jut a fejlesztőknek. Ez az összeg a fejlesztő céget illetné, de a cég az első kísérleti évben lemondott a pénzről az önkormányzat javára.

2.3.4. A szolgáltatás fogadtatása

A szolgáltatás egyelőre nem hozott átütő sikert a lakosság körében. A csekély érdeklődés feltehetőleg annak is köszönhető, hogy a jelenlegi opciók a felhasználók számára még nem nyújtanak többet, és nem jelentenek nagyobb kényelmet sem, mintha telefonon érdeklődnének. Talán a tervezett kiegészítő szolgáltatások beindulása után többen érzik majd hasznosnak az új technológia alkalmazását.

2.3.5. Fejlődési irányok

Hamarosan elindul az ügyintézési információs és az ügyintézési modul. Az első keretében rövid lekérdező üzenet küldésével (például „info felfogadas”) automatikus és azonnali válaszinformáció kérhető az ügyfélfogadási időkről, a hivatali telefonszámokról, az aktuális eseményekről, a programokról, a közigazgatási szolgáltatásokról, a „fenyegető” határidőkről, mint például a helyi adó befizetése. Az ügyintézési információs modul révén hat ügykategóriában kérdezhetők le a konkrét ügyek intézéséhez szükséges információk (például az illeték összege, a szükséges okmányok, dokumentumok stb.). Ezáltal elérhető, hogy a felkészült ügyfél ügyfélfogadási időben keresse meg a hivatalt.

Még inkább így lehet ez majd akkor, amikor elindul az ügyintézési sms-szolgáltatás. A rendszer lehetővé teszi egyes egyszerűbb ügyekben a csak sms-ben történő ügyintézést, amikor a beérkező kérelem alapján lefolytatott eljárás eredményéről az ügyfélnek üzenetet küld a hivatal. Tervezik figyelmeztető üzenek kiküldését is egyes célcsoportok számára, például a méhészek értesítését a permetezésről, a kutyatulajdonosok tájékoztatását a kötelező eboltásról stb.). További hasznos lehetőség az sms-ben történő véleménykutatás, illetve a közösségi szavazás fontos településpolitikai kérdésekben.

2.4. A jövő zenéje: sms-ügyfélszolgáltatás az okmányirodákban

Az okmányirodákban a kialakult, néha már elviselhetetlen sorban állást, a sokszor parázs hangulat kialakulását különböző módszerekkel próbálják megelőzni. Némely okmányirodában – komoly informatikai háttér mellett – „nyilvántartási füzetet” vezetnek, máshol sorszámosztó berendezéseket használnak, csekély eredménnyel. Az általános tapasztalat az, hogy az jut be aznap az ügyintézésre, aki a leghamarabb érkezett.

Az okmányirodák túlterheltségének, az ügyfelek elégedetlenségének megszüntetése, a személyes ügyintézés megvalósítása előzetes időpont automatizált „egyeztetésével” oldható meg. A módszer bevezetését egy társadalmi szervezet, az Első Magyar Technopolis kiemelten közhasznú társaság (Technopolis) kezdeményezte. A Technopolis 2001 őszén közvetlenül a Belügyminisztériumnak (BM), közvetve 165 okmányirodának adott át 165 darab idősoroló rendszert. Az okmányirodákat segítő és szervező informatikai rendszer célja az, hogy az ügyfelek a lehető legrövidebb időn belül és a legkevesebb utánajárással juthassanak hozzá az okmányaikhoz. Az adomány egy Linux operációs rendszerrel működő MSI gyártmányú számítógépet tartalmazott, annak perifériáival és egy speciális programcsomaggal. A perifériák közül kiemelten fontos feladat hárult a Falcom GSM modemre.

Az okmányirodák körzetközponti feladatot látnak el, ezért meg kellett oldani, hogy a polgárok felesleges utazás nélkül intézhessék el az ügyeiket. Abból a statisztikai tényből indulva ki, hogy napjainkban az egy főre eső mobiltelefonok száma lényegesen nagyobb, mint az internetet használóké, a távoli helyek és az okmányirodák közötti adatcserét célszerűbb GSM-technológiával megvalósítani. Az okmányirodába érkező időpontkérést, a mobiltelefonról érkező „bejelentkezést” ellenőrzött keretek között kell tartani, hiszen a fiktív időpontkérések felboríthatják az iroda szervezettségét. A kezdeti sikereken felbuzdulva az okmányirodák szakemberei megfogalmazták a továbbfejlesztés, a teljes ügykört lefedő rendszer kialakításának igényét.

Napjainkra kialakult egy olyan ügytípusmodell, amely a napi munkából merítette az alapjait, és teljesen lefedte az okmányirodai munkát. Az ügyfeleknek fontos segítséget jelent, hogy az ügytípusokhoz elkészültek a segédletek, a „mit hozzon magával” típusú listák, amelyeket az ügyintézésre váró személy valamilyen formában (papír, e-mail) megkap, így a tényleges ügyintézés már felkészülten és hatékonyan folyhat.

A rendszer például arra is képes (ha ismert az ügyfél GSM-telefonszáma), hogy váratlan üzemzavar esetén – felajánlva az új időpontot – sms-ben értesítse az ügyfelet a problémáról, megelőzve a felesleges várakozást.

A rendszert használó okmányirodától a helyszínen vagy távolról lehet időpontot kérni. Személyes megjelenéskor az ügyfél – az intelligens terminál segítségével – saját maga vagy a recepciós munkatárs segítségével kezdeményezi az ügyintézést. A polgárnak lehetősége van elfogadni a kapott időpontot, de választhat egy másik, számára megfelelőbb napot is.

Hatalmas előrelépés lesz a kísérleti szakaszban már üzemelő új bejelentkezési forma, amellyel az ügyfél bizonyos kulcsszavak használatával saját mobiltelefonjáról indíthat kérést. Ebben az esetben az ügyintézés időpontjáról sms-ben kap értesítést, a szükséges iratokról pedig e-mail útján tájékoztatja a rendszer.

A rendszer 2003 végén 12 okmányirodában üzemelt, 2004-ben azonban már az ország összes okmányirodájában bevezetik. 5

3. Sms a köz szolgálatában

3.1. Sms az oktatási szférában

2001 óta rendkívül sikeresen működik az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda (OFI) és a Pannon GSM közös akciójában az a szolgáltatás, amelynek keretében a felvételiző diákokat tájékoztatják vizsgájuk eredményéről. A rendszer a felvételi vizsga különböző fázisaiban folyamatosan közli a diákokkal a felvételi teljesítményüket.

3.1.1. A szolgáltatás leírása

A diákok a felvételi lapon feltüntetett telefonszámukkal automatikusan regisztrálják magukat a rendszerbe. Először május elején, a regisztrációs levél postázása után küld üzenetet az OFI. Ebben a levélben nyugtázza a felvételire jelentkezés tényét. Így az a jelentkező, aki nem kapta meg a küldeményt, még időben intézkedhet. A következő üzenetek a közös érettségi-felvételi és az egységes írásbeli vizsgák megírása után érkeznek. Ezekben az OFI arra emlékeztet, hogy a feladatsorokat és a megoldásaikat megtalálják a honlapján. A legfontosabb üzenetek a ponthatárok megállapítása után érkeznek. Sms-ben tudatják, hogy hány pontot ért el a jelentkező az adott vizsgákon, és hogy a választott szakra hány ponttól lehet bekerülni. Ezzel az információval felszerelkezve a jelentkezők már tudják, hogy hol kezdhetik meg a tanulmányaikat. Ha a felvételi nem sikerült, az utolsó sms-ben a pótfelvételiről küldenek tájékoztatást. A több mint 600 ezer sms-t a Pannon GSM Pannon Futár nevű rendszere küldi el.

3.1.2. A szolgáltatás költségei

A szolgáltatás a felvételizők számára ingyenes.

3.1.3. A szolgáltatás fogadtatása

2003-ban már harmadik alkalommal volt elérhető a szolgáltatás. 2003-ban 160 ezer jelentkezőből 137 ezren regisztrálták magukat a rendszerben, ez az összes felvételiző 85 százalékát teszi ki. A szolgáltatás tehát ebből a szempontból rendkívül sikeresnek mondható. A rendszer egyszerű, és rendkívül kevés adminisztrációt, utánajárást igényel a felhasználó részéről, ezért is lett nagyon népszerű.

3.1.4. A szolgáltatás előnyei

A szükséges minimumra csökkenti a felvételizők várakozási idejét, és nem igényel külön utánajárást.

3.2. Iskolai osztályzat sms-ben

Magyarországon elsőként egy szegedi cég vállalkozott arra, hogy az általános és középiskolás tanulók szüleinek elektronikus úton küldi el gyermekeik iskolai osztályzatait, intőit, hiányzásait, illetve lehetőséget biztosít a gyerekek tanáraival való kétirányú elektronikus kommunikációra. Ma már az országban több helyen is nyújtanak hasonló szolgáltatást.

3.2.1. A szolgáltatás leírása

Háromféleképpen lehet megtudni, illetve elküldeni az információkat: e-mailben, sms-ben, illetve úgynevezett virtuális osztálynapló segítségével. A programot a suli.info fejlesztette ki.

3.2.2. A szolgáltatás költségei

A szolgáltatás ára havi bruttó 1000 forint.

3.2.3. A szolgáltatás fogadtatása

A szolgáltatás egyre növekvő népszerűségnek örvend, és további iskolákban is tervezik a bevezetését.

3.2.4. A szolgáltatás előnyei

Az sms-ben történő osztályzatküldés ötlete elsősorban a tanár és szülő közötti félreértések elkerülése érdekében született meg. Nemcsak a gyermek esetleges füllentésének, a vele történtek elhallgatásának veszi elejét, hanem a tanár-szülő kapcsolatot is aktívabbá, élőbbé teszi. A szülő arról is időben értesül, ha a gyermek esetleg nem azért nem ment iskolába, mert elcsavargott, hanem valami baja van.

3.3. BM-segítség gépjárművásárlóknak

A használt gépjárművek adásvételének biztonságosabbá tétele érdekében 2002 májusában a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (továbbiakban: nyilvántartó) új sms-szolgáltatással jelentkezett. Ennek segítségével másodpercek alatt egyértelműen kiderül, hogy a megvásárolni szándékozott autó eredete tiszta-e, vagyis nem körözi-e a rendőrség, illetve nem lopott-e.

3.3.1. A szolgáltatás leírása

A szolgáltatást igénybe vevők a gépjármű rendszáma alapján információt kapnak az adott jármű gyártmányáról, típusáról, színéről, illetve arról, hogy körözik-e. A szolgáltatást jelenleg a Pannon GSM és a Westel/T-Mobile hálózatáról lehet igénybe venni. Előbbiről a 06 90 626 789, utóbbiról pedig a 06 90 635 789 telefonszámra kell sms-ben elküldeni a kiválasztott autó forgalmi rendszámát, és néhány másodpercen belül megjön a válasz a fenti adatokkal. Az adatok a nyilvántartó által folyamatosan karbantartott adatbázisból érkeznek, automata segítségével.

3.3.2. A szolgáltatás költségei

A Pannon GSM hálózatáról bruttó 475, a Westel/T-Mobile hálózatáról pedig 500 forintért vehető igénybe a szolgáltatás. A szolgáltatás árából mintegy 400 forint a nyilvántartót illet.

3.3.3. A szolgáltatás előnyei

Az elküldött adatok ismeretében kisebb az esélye annak, hogy véletlenül lopott autót vásárolunk. Nagyon gyorsan, a vásárlás helyszínén juthatunk információhoz, mindenféle utánajárás, sorban állás nélkül.

3.3.4. A szolgáltatás fogadtatása

A szolgáltatás rendkívül népszerű, naponta több százan élnek a lehetőséggel.

3.3.5. Fejlődési irányok

A szolgáltatás kiterjeszthető lenne a Vodafone-felhasználók, valamint a vezetékes, de sms-küldésre képes készülékek szolgáltatásainak igénybe vevői számára is.

3.4. BRFK: segélykérés sms-ben

Elsősorban a siket és a nagyothalló állampolgárokra gondolt a Budapesti Rendőr-főkapitányság, amikor 2001. június 11-én elindította sms-segélykérő szolgáltatását.

3.4.1. A szolgáltatás leírása

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége és a Budapesti Rendőr-főkapitányság között létrejött megállapodás értelmében a rendőrség központi ügyeletén sms-fogadófelületet üzemeltet a siket és a nagyothalló állampolgárok segítésére. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a hozzá beérkezett üzenetek alapján közvetítő szerepet lát el az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekben a rendőrkapitányságok, valamennyi társszerv, a mentőszolgálat, a tűzoltóság, a közszolgáltatók és a szolgáltatásokban érintett intézmények, továbbá valamennyi ismert segélyhívó és tudakozó felé. Az sms-fogadófelületre érkező üzenetek vételét a kifejlesztett program automatikusan visszaigazolja az azt küldő félnek. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége folyamatosan tájékoztatja a szövetség tagjait a szolgáltatás által kínált lehetőségekről, felkészíti a hallássérülteket az sms-hívószám használatára. A segélyhívások a BRFK központi ügyeletén kiépített terminálra érkeznek, ezért azokra a rendőrség azonnal reagál.

3.4.2. A szolgáltatás költségei

A rendszert a Pannon GSM üzemelteti. A rendőrségnek és a felhasználóknak is ingyenes. Az sms-fogadófelület felügyelete nem kíván többletmunkát a rendőrségtől.

3.4.3. A szolgáltatás fogadtatása

A 2001 júniusa és 2003. december eleje között eltelt másfél évben mindössze 388 sms-üzenet érkezett a rendőrségre. 2002-ben kevéssel többen vették igénybe a szolgáltatást, mint az első évben, 2003-ban azonban csak fele annyian, mint az első két évben. A 388 megkeresésből csak 15 alkalommal használták a szolgáltatást segélykérésre, a többi esetben információt, tanácsot kértek, valamint olyan eseményeket jelentettek be, amelyekben nem volt közvetlen veszélyhelyzet. A szolgáltatás tehát nem mondható kifejezetten sikeresnek.

3.4.4. A szolgáltatás előnyei

A siketek, illetve a nagyothallók számára gyakorlatilag ez az egyetlen lehetőség, hogy veszély esetén segítséget hívjanak. Ugyanakkor a rendőrség közreműködésével egyéb közszolgáltatókkal is azonnali kapcsolatot vehetnek fel mobiltelefonjuk segítségével.

3.5. Áramügyek sms-ben

A Budapesti Elektromos Művek Rt. ügyfélszolgálatának részbeni tehermentesítése volt a cél, amikor sms-ügyfélszolgálati rendszert indítottak el 2003. szeptember közepén. A szolgáltatást az ELMŰ egy 2002-ben végzett felmérésre alapozta, amelyben két hónap alatt 28 ezer ügyfél mobiltelefonszámát regisztrálták, ennyi fogyasztó jelezte a cégnek, hogy szeretné „áramügyeit” sms segítségével intézni. Egy másik akciójuk során 1400 hátralékos ügyfelet értesítettek udvarias sms-ben arról, hogy lejárt a számlájuk, aminek hatására még ugyanaznap csaknem 800 ügyfél rendezte tartozását. Az sms-ügyfélszolgálatban az egyszerűbb kétoldalú kommunikáció egyik lehetséges módját látja az ELMŰ.

3.5.1. A szolgáltatás leírása

Az sms-ügyfélszolgálat igénybevételéhez a fogyasztónak először saját telefonjáról (amelyet a rendszer felismer) kell elküldenie tizenkét jegyű fogyasztói számát egy megadott telefonszámra. A sikeres regisztrációt a szolgáltató visszaigazolja, ettől a pillanattól kezdve az ügyfél mobiltelefonján intézheti az áramügyeit. A rendszer csak meghatározott formátumú üzeneteket képes kezelni, amelyeket az intézni kívánt ügy jelével kell kezdeni, ezután a 12 jegyű fogyasztói számot kell beírni. Valamennyi üzenetet * jellel kell lezárni. Az sms-ügyintézéshez tehát valamennyi funkció kódját ismerni kell. Ily módon elintézhető – a regisztrációval összefüggő alapfunkciókon kívül – a mérőállás bejelentése, a részfogyasztás módosítása, a postai csekk kérése, de lehet számlával, illetve hátralékkal kapcsolatos reklamációt is tenni, valamint általános információt szerezni.

3.5.2. A szolgáltatás költségei

Normális sms-tarifa.

3.5.3. A szolgáltatás fogadtatása

Egy hónappal a szolgáltatás elindítása után 1850 ügyet intéztek sms-ben. Ez az érintett háztartásoknak csupán ezreléke.

3.5.4. A szolgáltatás előnyei

Az áramszolgáltató részéről kevesebb munkát igényel az ügyfélszolgálattól, hiszen a rendszer 2003. december 1-től automatikusan működik. Az ügyfél akkor intézi az ügyét, amikor akarja, nem várakoztatják, és megtudja az intézkedéshez szükséges információkat.

3.5.5. Fejlődési irányok

Első lépésben az ügyintézési lehetőségek körének kibővítése a cél. Az ELMŰ hosszú távon azt szeretné elérni, hogy az sms-szolgáltatással a telefonos ügyfeleket fokozatosan az internetalapú kommunikációra szoktassa. Ez tehát csak az ugródeszka az internetes ügyintézéshez, amelyet a tervek szerint elektronikus banki átutalási lehetőséggel is kiegészítenek.

3.6. ParkTel: az intelligens parkolórendszer

A ParkTel szolgáltatása egyelőre Budapest egyes kerületeiben és néhány nagyobb városban könnyíti meg az autósok dolgát. A rendszer segítségével 2002 októbere óta a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. által üzemeltetett, a legfontosabb utak melletti parkolóhelyeken a járművezetők a szolgáltatást mobiltelefonjuk segítségével, előre kifizetett kontójuk terhére vehetik igénybe. 2003 novemberében a főváros IX. és XIII. kerületében, a Nagy- és Kiskörúton, az Andrássy úton, a Baross utca, az Üllői út, a Bajcsy-Zsilinszky út egy részén és a Keleti pályaudvar környékén lehetett fizetni a parkolásért mobiltelefon segítségével. Ez a budapesti parkolóhelyeknek mintegy tíz százalékát jelenti.

3.6.1. A szolgáltatás leírása

Aki Budapest bizonyos kerületeiben mobiltelefonja segítségével kíván parkolni, vásárolnia kell egy ParkTel kártyát, valamint regisztrálnia kell mobiltelefonszámát és gépkocsija rendszámát. Ezt személyesen a rendszert üzemeltető parkolási cég ügyfélszolgálatán és az interneten is megteheti, a www.parktel.hu honlapon. A parkolás kezdetekor a regisztrált autós hívást kezdeményez a szintén regisztrált SIM kártyájáról a parkolóórán megadott telefonszámra, ekkor a virtuális parkolóórája elindul. A parkolás befejezését ugyanezen telefonszám felhívásával kell jelezni. A parkolóőrt a szélvédőre elhelyezett ParkTel matrica tájékoztatja a fizetés módjáról. Az aktiválásról az őr saját információs rendszerén győződhet meg. A parkolás árát a rendszer levonja a ParkTel kártyán lévő összegből.

3.6.2. A szolgáltatás költségei

A ParkTel fejlesztését az i-Cell Kft. végezte, saját forrásaiból fedezve a költségeket. A Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. bérleti díjat fizet, így a társaságot terhelő költségek nem haladják meg a készpénzes vagy chipkártyás rendszer költségeit. A mobilhívással aktivált parkolásért a cég a standard árat számítja. A telefonhívás ingyenes. A parkolási cég a parkolás befejezését választható módon válasz-sms-ben nyugtázza. Ebben közli a parkolási időt és költséget (az sms ára húsz forint).

3.6.3. A szolgáltatás fogadtatása

Tizennégy hónappal a szolgáltatás elindítása után mintegy 2000 ügyfél regisztrálta magát a rendszerben, és parkol segítségével kisebb-nagyobb rendszerességgel. Ez a budapesti autósok mintegy négy százalékát teszi ki. Bár a szolgáltatás életszerű, gondot jelenthet, hogy csak a főváros bizonyos részén működik, valamint a reklámkampányok ellenére sok autós a mai napig nem tud a lehetőségről. A potenciális felhasználók attól is tartanak, hogy esetleges műszaki hiba miatt az előre kifizetett kártyáról az üzemeltető cég több pénzt emel le, mint amennyi megilleti – tehát ellenőrizhetetlen a parkolásért kifizetett összeg.

3.6.4. A szolgáltatás előnyei

Nincs szükség aprópénzre, és ha már ismert a parkolási zónához rendelt telefonszám, nem kell elsétálni a parkolóórához. A parkolási időt nem kell megbecsülni, és nem kell időközben újra pénzt bedobni. Nem kell észben tartani, hogy meddig tart a parkolási idő, és ha az autós távozáskor elfelejt jelzést küldeni a távozásról, a rendszer kikapcsol két óra után. A ParkTel-szolgáltatásnak több, autóval rendelkező cégek számára kifejlesztett változata is működik.

3.6.5. Fejlődési irányok

A szolgáltatásnak Budapest egész területére való kiterjesztésével jelentősen megnövekedhet a használók száma. Felmerült, hogy az előre kifizetett ParkTel-kártya helyett a mobiltelefon-számlával lehessen fizetni a szolgáltatásért, esetleg átutalással. Ezek lehetőségeit a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. még vizsgálja, ám mindenképpen többletköltségeket vonnának maguk után. A mobilszámlás fizetés az adózás szempontjából is problémákat vet fel, ugyanis a parkolás és a telefonálás áfa-tartalma nem egyezik meg, és az előbbié nem igényelhető vissza.

További előrelépést jelentene, ha a rendszerbe mobiltelefon segítségével lehetne belépni, erre jelenleg csak interneten keresztül vagy az ügyfélszolgálaton, személyesen van mód.

3.7. Szerencsejáték sms-ben

Megrögzött szerencsejátékosok részére újabb kényelmi szolgáltatással állt elő a Szerencsejáték Rt. 2003 szeptemberében. Sms-en lehet fogadni az ötös- és hatoslottó, a totó, a góltotó, a kenó és a skandináv lottó nyerőszámaira. A szolgáltatást a játékosok előre megvásárolt kártyájuk terhére, típusüzenetek segítségével vehetik igénybe. A játékosokat, illetve a nyerteseket PIN kód segítségével azonosítja a Szerencsekártya Rt., bonyolult műszaki megoldásokat nem alkalmaztak.

3.7.1. A szolgáltatás leírása

Az sms-en keresztüli fogadás lehetőségét bármelyik mobilszolgáltató előfizetője igénybe veheti egy normáldíjas telefonszámra küldött sms segítségével. Ehhez vásárolnia kell a Szerencsejáték Rt.-től egy Szerencsekártyát, vagy Bankkártya-szerződést kell kötnie. Az előbbi meghatározott összegű, az utóbbi tetszőleges keretet tesz elérhetővé a szerencsejátékos részére.

Ezután következik a regisztráció, amely során az igénylőnek meg kell adnia az sms-fogadásra használt SIM kártya telefonszámát, a fogadó igényétől függően egy négyjegyű sms-kódot és a fizetési módra vonatkozó azonosítót. A regisztráció lényege, hogy egymáshoz rendelje a bankkártyára vonatkozó azonosítót vagy a Szerencsekártya számát és azt a telefonszámot, amelyről a pénzügyi tranzakciót is kezdeményező fogadási műveletet végre lehet hajtani. A Szerencsekártya számát a fogadónak saját érdekében ajánlatos titokban tartani, mert ennek alapján fizetik ki a nyereményeket. A regisztráció után hat órával lehet az első fogadást elküldeni a megadott egységes formátum szerint.

3.7.2. A szolgáltatás költségei

A kártyáról az aktuális fogadás díját veszi csak le a rendszer, pluszköltség nincs.

3.7.3. A szolgáltatás fogadtatása

A Szerencsejáték Rt. együtt méri a telefonos, az internetes és az sms-fogadások számát, ezért külön adatok nem állnak rendelkezésre. Ugyanakkor 2003. szeptember 20-a, az sms-fogadás lehetőségének bevezetése óta megduplázódott azoknak a fogadásoknak a száma, amelyeket nem a lottózókban tettek. Ehhez azonban egy minden addigit meghaladó nyeremény által kiváltott lottóláz is hozzájárulhatott.

3.8. A jövő zenéje: az sms-ben lekérhető útvonalajánló

Elméletileg egy év alatt kifejleszthető lenne az a rendszer, amelynek segítségével a Budapesten autózók a lehető leggyorsabban érhetnék el úticéljukat.

Az interneten már létezik egy térkép, amelyen különböző színek jelzik az utak terheltségét. Az sms-es, mobil eléréshez azonban több adatra volna szükség, ha egészen pontosan akarnak tájékoztatni a város adott részeinek forgalmi helyzetéről. Mivel a helyi adottságok miatt a burkolatba építhető jelzőműszerek nem jelentenének hosszú távú megoldást, a fejlesztő Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem terveiben szerepel, hogy e célra videokamerákat szerelnek az utak mellé, valamint a BKV azon buszait, amelyek nem buszsávon közlekednek, műholdas követővel szerelik fel. A műholdas járműkövetés egyébként már ma is működik egyes taxitársaságok járműveiben, a személyfuvarozással foglalkozó cégek azonban eddig nem ajánlották fel az együttműködésüket. További lehetőség a közterület-felügyelet gépjárműibe szerelt mobil helymeghatározó és sebességmérő rendszerének használata.

4. Néhány példa a külföldön elérhető szolgáltatásokra

4.1. Véradás: Sri Lanka

Az MTN Networks Sri Lankában működtetett, az Egészségügyi Világszervezet által is elismert szolgáltatása lehetővé tette, hogy sms-ben keressenek véradókat és egyeztessenek vércsoportot olyan kritikus helyzetekben, amikor társadalmi válsághelyzet idején hiány van vérből. 6

4.2. Programajánló: Rushmoor, Egyesült Királyság

Az angliai Rushmoor városában nagy sikert hozott az Infotxt elnevezésű kezdeményezés, amelynek során rövid szöveges üzenetben tájékoztatják a városlakókat – és elsősorban a fiatalokat – az aktuális szórakozási, időtöltési lehetőségekről. Az üzenetküldésben közreműködő cég munkatársai úgy vélik, hogy a kezdeményezést a jövőben más célokra is ki lehet próbálni, például árvíz-megelőzési információk küldésére vagy útkarbantartási munkálatokra való figyelmeztetésre. 7

4.3. Adóbevallás: Norvégia

Norvégiában lehetőség nyílt arra, hogy az emberek az adóbevallásukat sms-ben küldjék be. A norvég adóhivatal az első a világon, amely bevezeti ezt az új rendszert. Az sms-szolgáltatás azoknak az adófizetőknek könnyíti meg a dolgát, akik az ország földrajzi adottságai miatt postán keresztül nem tudják elküldeni a nyomtatványt. Nekik már elég csak egy sms-t küldeniük, amely tartalmazza a befizetett összeget, egy adóazonosító számot és egy PIN kódot. Az üzeneteket a központi hivatal rendszere hagyományos formára alakítja, persze ehhez szükség van az adatok (munkahely, állandó bevételi források) folyamatos bejelentésére sms-ben vagy wap-on keresztül. 8

4.4. Traffipax: Norvégia

Két norvég cég, az smsFun.no és a Cellus.no olyan szolgáltatást kínál, amely sms-ben figyelmezteti a gépkocsivezetőket arra, hogy hol számíthatnak radaros bemérésre. Ehhez egy sms-t kell küldeniük, amelyben megadják, hogy hol vannak, illetve mely körzetben szeretnék megtudni, hogy van-e „traffipax”. Norvégiában a törvény tiltja a radar, illetve a lézerdetektorok használatát, ugyanakkor nem tér ki az sms-re. 9

4.5. Vonatjegyvásárlás: Helsinki

Finnországban Helsinki közlekedési vállalata elindított egy olyan új szolgáltatást, amelynek segítségével mobiltelefonon keresztül is lehet vonatjegyet venni. A rendszert úgy alakították ki, hogy a felhasználók sms-t küldenek egy szervernek, amely néhány perccel később egyfelől megerősíti a rendelést, másfelől „virtuálisan eladja” a jegyet. 10

4.6. „BKV”-jegy: Bécs

A bécsi tömegközlekedés utasai jegy és bérlet helyett a mobiltelefonjukat dughatják az ellenőrök orra alá. 2003. szeptember 20-ától ugyanis már sms-ben is válthatnak jegyet az utazók. A digitális napijegy vásárlásához csupán egy sms-t kell küldeniük a megadott telefonszámra, majd vissza kell igazolniuk a vásárlást. Fizetni az úgynevezett payboxon keresztül lehet, amely a jegyvétel regisztrálását követően automatikusan levonja az ügyfél bankszámlájáról a jegy ellenértékét. Ezután az utas sms-jegyet kap a telefonjára, amely az érvényességre vonatkozó információ mellett az ellenőrzéshez szükséges adatokat is tartalmazza. 11

5. Összegzés

5.1. Tapasztalatok

Kutatómunkánk során az egyik legérdekesebb tapasztalat az volt, hogy Magyarországon jóval több mobiltelefon-alapú szolgáltatás létezik, mint amennyiről a szélesebb közvéleménynek tudomása van. Ezek közül a legsikeresebbek azok, amelyek valódi igényeket elégítenek ki: ezek jobbára csak rövid információt tartalmaznak, mégis komoly értéket képviselnek a szolgáltatást igénybe vevők számára.

Kiemelt szempont az információ megszerzésének gyorsasága, amire tipikus példa a felvételizők sms-kiértesítő rendszere. Ebben a körben mindenki szeretné minél hamarabb megszerezni a vizsgáival kapcsolatos tudnivalókat, az eredményekről már nem is beszélve. E szolgáltatás sikerességében szerepet játszhat az is, hogy az a tizenéves korosztály használja, amely életének már szerves részévé vált a mobiltechnológia.

A gépjármű-lekérdező rendszer azt bizonyítja, hogy az emberek hajlandók akár több száz forintot is áldozni, ha egy adott pillanatban gyorsan hozzájuthatnak a nagy értéket hordozó információhoz, vagyis ahhoz az adathoz, hogy a megvásárolni szándékozott autó nem lopott, és nem szerepel a BM körözési listáján. Egyúttal arra is jó példa ez, hogy a közigazgatás is képes olyan értékes szolgáltatásokkal előállni, mint a tisztán piaci szféra.

A felsorolt alkalmazások között akad több olyan is, amelynek sikertelensége feltehetően a túlbonyolítottságban gyökerezik. Ilyen például az sms-parkolásirendszer. Ez esetben szerepet játszhat a tartózkodásban a telefonon keresztül történő fizetéssel szembeni bizalmatlanság is. (Mint néhány külföldi példán keresztül érzékelhettük, a bizalmatlanság más országokban jóval kisebb.)

Úgy láttuk, hogy valóban nagy szerepe van az innovatív gondolkodásnak: egy jó ötletre alapozva – ilyen például az sms-leckekönyv – egészen széles skálán lehet szolgáltatásokat nyújtani.

Figyelemre méltóak azoknak az önkormányzatoknak a sikerei, amelyek a lakossággal folytatott kommunikációban nyúltak az sms lehetőségéhez.

Egyelőre a működő szolgáltatások között alig akad olyan, amely túlságosan érzékeny adatok továbbításával foglalkozna, így nem merülnek fel az adatbiztonsággal kapcsolatos gondok sem. Ennek persze főleg az a magyarázata, hogy az állampolgári ügyek intézésénél csak igen kis számban vetődött fel az sms-technológia alkalmazása. A piaci szférában viszont viszonylag egyszerű megoldásokat alkalmaznak mondjuk az ügyfél azonosításra – például a szerencsejáték nyereménye azé, aki igazolja, hogy ő az adott SIM kártya tulajdonosa.

Az általunk elemzett esetek többségében nem kísérte komoly reklámkampány a szolgáltatás bevezetését, ami komoly akadálya lehet a felhasználói kör dinamikusabb növekedésének.

A legtöbb – szinte kísérleti stádiumban lévő – szolgáltatás ma még nem törekszik a nyereségességre, bár néhány esetben világosan érzékelhető, hogy a jövőben akár komoly profitot is termelő vállalkozássá válhat.

5.2. Ajánlások

Kutatásunk alapján az alábbi szempontok figyelembevételét ajánljuk:

1. Az önkormányzati, közigazgatási körben, illetve a felhasználói oldalon ismertté kell tenni a jól működő mobilkormányzati szolgáltatási projekteket.

2. További mintaprojektek – akár költségvetési – finanszírozására lenne szükség. A létező példák és az új projektek tapasztalatait szociológiai módszerekkel kellene elemezni.

3. Állami források bevonásával lépéseket kell tenni a mobil-adatbiztonság fokozására.

4. Előnyös pénzügyi konstrukciókat kell kialakítani, amelyek alapján minimum nullszaldóssá válhatnak a mobilkormányzati szolgáltatások, és igénybevételük a lakosságot sem terheli meg anyagilag.

Lábjegyzetek

1
A mobiltelefon-használók 7–8 millió közötti száma csak becsülhető, hiszen egyesek két vagy esetleg három szolgáltatónál is előfizetők lehetnek, míg mások előfizetésük ellenére időlegesen vagy huzamosabb ideig nem használják a készüléküket. A mobiltelefon-előfizetések száma 2003 negyedik negyedévében 373 ezerrel emelkedett, ez ötszázalékos növekedés az előző negyedév végéhez viszonyítva, vagyis a tavalyi év végén 7,9 millió előfizetővel számoltak. A megelőző év végéhez képest összesen közel 1,1 millióval (mintegy 15 százalékkal) nőtt a mobiltelefon-előfizetések száma. A feltöltőkártyás (pre-paid) előfizetések száma a negyedik negyedévben 220 ezerrel (4%), az utólag fizetett (post-paid) mobiltelefon-előfizetések száma pedig 153 ezerrel (9%) nőtt. Az új ügyfelek 59 százaléka választotta a feltöltőkártyás, 41 százalékuk az utólag fizetett mobiltelefon-előfizetést. Annak ellenére, hogy a negyedik negyedévben több feltöltőkártyás előfizetést értékesítettek, mint utólag fizetettet, a megoszláson belül a feltöltőkártyás előfizetések száma valamelyest csökkent, 78,4 százalékról 77,5 százalékra. A 100 lakosra jutó mobiltelefon-előfizetések száma 10,5 százalékponttal 78,3-re emelkedett a 2002. év végi 67,8-ről, és 3,7 százalékpontos volt az emelkedés az előző negyedév végéhez képest (KSH Sajtóközlemény, 2004. március 4.).
2
A más mobiltelefonos funkciók iránti bizalmatlanságot jelzik a következő adatok. A cégvezetők csupán három százaléka véli úgy, hogy vevőik biztosan élnének a mobiltelefonos fizetés lehetőségével, míg negyedük szerint ez csak valószínű – derült ki a GKI Gazdaságkutató Rt., a Westel Mobil Távközlési Rt. és a Sun Microsystems Magyarország Kft. közös, 2003 szeptemberében nyilvánosságra hozott kutatásából. A túlnyomó többség, 70 százalék szerint viszont ügyfeleik és vevőik elutasítanák a mobiltelefonos fizetés lehetőségét.
3
A Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) alig említi a mobiltelefonban rejlő lehetőségeket. A Levegő- és zajvédelem című alfejezet az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) tájékoztató rendszerének továbbfejlesztését irányozza elő. Ezt az eKörnyezet programfüzet is megemlíti. A Meteorológia alfejezetben az ilyen típusú információk felhasználókhoz történő eljuttatásának korszerű módjairól, ezek fejlesztéséről (internet, sms stb.) esik szó.
Az eMunka stratégiában a következő szerepel: „A tudás megszerzésének új módjai, különös tekintettel a távoktatás, az e-learning és a mobiltelefonos képzés egyre növekvő szerepére olyan képzési eljárások és tananyagok kialakítását teszik szükségessé, amelyek egyrészről segítik az e-munka végzéséhez kapcsolódó általános és speciális ismeretek elsajátítását, másrészről általános példát mutatnak az egyéb ismeretanyagoknak a távoktatás és a mobiltelefonos képzés igényei, lehetőségei szerinti leghatékonyabb kidolgozására.”
4
Deák László belügyminisztériumi főtanácsos. ITOSZ konferencia, Visegrád, 2004. április 22.
5
Magyar PC Magazin, 2004. II. 01.
6
http://index.hu/tech/mobil/smsver0530/
7
http://www.ittk.hu/infinit/2002/1212/egov1.html
8
http://ma.hu/page/hir/ac/0/35486/1
9
http://hirek.prim.hu/cikk/20795
10
http://hirek.prim.hu/cikk/30448
11
http://www.ujszo.com/clanok.asp?cl=70203
Médiakutató podcast
Támogass adód 1%-ával

A Médiakutató Alapítvány fő tevékenységeként immár 20. éve adja ki a Médiakutató folyóiratot. A lap rendszeresen közöl szaktanulmányokat a médiajog, a médiapolitika, a médiaszociológia és a médiatörténet területéről, számos tanulmánya tananyaggá vált a felsőfokú kommunikáció- és médiaképzésben. Minden nyomtatásban megjelent tanulmány elérhető honlapunkon (www.mediakutato.hu) is. A szerkesztőség díjazás nélkül, társadalmi munkában dolgozik. Amennyiben fontosnak tartod a Médiakutató fennmaradását, kérjük, támogasd munkánkat! A szerkesztőség

Adószámunk: 18687941-2-42

Médiakutató YouTube csatornája

Legolvasottabb
Támogass minket
A Médiakutatót önkéntes kutatók és szerkesztők készítik. Ha hasznosnak találod a működésünket, kérlek, támogasd a lap elkészítését!
Könyvajánló
<>
Szomszédok közt
> könyv rendelés
Pódiumbeszélgetések

„Szomszédok közt” pódiumbeszélgetés

Kérdez: Bajomi-Lázár Péter Médiakutató
Válaszol: Kovács M. András és Lányi Balázs forgatókönyvíró

> korábbi pódiumbeszélgetések

Partnereink